taal oersetting

Featured

De ynformaasje hjir is oerset út it Ingelsk taal materialen te berikken safolle as mooglik (Mattéus 24:14; 28: 19-20. Wylst de oersetters binne soarchfâldich om goed oersetten, sûnt se normaal binne gjin leden fan it Fuortset tsjerke fan God, begripe dat der kin wêze wat misinterpretations fan ynformaasje. As eat net lykje rjocht of is net dúdlik, freegje alsteblyft de oarspronklike Ingelsk boarne, at www.ccog.org.

It mystearje fan Gods Plan

Ynhâld
1. Gods plan is in mystearje foar de measte
2. Wêrom de skepping? Wêrom minsken? Wêrom Satan? Wat is wierheid?
Wat binne de mystearjes fan rêst en sûnde?
3. Wat leare de religys fan ‘e wrâld?
4. Wêrom lit God lijen ta?
5. Wêrom hat God jo makke?
6. Der is in Long Betingsten Plan
7. Ofslutende opmerkings
Mear ynformaasje

 

It mystearje fan Gods Plan

Mocht Jo observearre Gods hillige dagen of femonic feestdagen?

Hillige dagen vs. populêre fakânsjes

Fan de tal groepen dy’t belide it kristendom, hast allegear observearjen guon feestdagen of Holy Days.

Mochten jo observe Gods Hillige Days of demoanyske feestdagen?

It liket as in maklike fraach mei in maklike antwurd. En foar dy ree om leauwe de Bibel, ynstee fan ferskate drokte, it is.

Mocht Jo observearre Gods hillige dagen of femonic feestdagen?

It Evangeelje fan it Keninkryk fan God

Does minske hawwe de oplossings?

De wrâld faces in soad problemen.

In soad minsken binne honger. In soad minsken binne ûnderdrukten. In protte minsken face earmoede. In protte folken binne yn serieuze skulden. Bern, wêrûnder ûnberne bern, face misbrûk.Drug-resistant syktes oangeane protte dokters. Grutte yndustriële stêden hawwe lucht te fersmoarge te wêzen sûn. Ferskate politisy driigje oarloch. Terroristyske oanfallen bliuwe bart.

It Evangeelje fan it Keninkryk fan God

Wêr is de wier kristlike Tsjerke Heute?

Hokker Tsjerke soe Trochgean?

Tûzenen fan Tsjerken en miljarden minsken

Der binne tûzenen fan groepen mei grutte doktrinêre ferskillen dy’t beweare te wêzen diel fan Kristus syn tsjerke. In soad fan harren binne serieus prate oer oekumenysk ienheid. Twa miljard minsken jildt as diel fan dy tsjerken. Is in massale tsjerke de wiere kristlike tsjerke?

Wêr is de wier kristlike Tsjerke Heute?