Blog Archives

taal oersetting

De ynformaasje hjir is oerset út it Ingelsk taal materialen te berikken safolle as mooglik (Mattéus 24:14; 28: 19-20. Wylst de oersetters binne soarchfâldich om goed oersetten, sûnt se normaal binne gjin leden fan it Fuortset tsjerke fan God, begripe

Posted in Frisian

It mystearje fan Gods Plan

Ynhâld 1. Gods plan is in mystearje foar de measte 2. Wêrom de skepping? Wêrom minsken? Wêrom Satan? Wat is wierheid? Wat binne de mystearjes fan rêst en sûnde? 3. Wat leare de religys fan ‘e wrâld? 4. Wêrom lit

Posted in Frisian

Mocht Jo observearre Gods hillige dagen of femonic feestdagen?

Hillige dagen vs. populêre fakânsjes Fan de tal groepen dy’t belide it kristendom, hast allegear observearjen guon feestdagen of Holy Days. Mochten jo observe Gods Hillige Days of demoanyske feestdagen? It liket as in maklike fraach mei in maklike antwurd.

Posted in Frisian

It Evangeelje fan it Keninkryk fan God

Does minske hawwe de oplossings? De wrâld faces in soad problemen. In soad minsken binne honger. In soad minsken binne ûnderdrukten. In protte minsken face earmoede. In protte folken binne yn serieuze skulden. Bern, wêrûnder ûnberne bern, face misbrûk.Drug-resistant syktes

Posted in Frisian

Wêr is de wier kristlike Tsjerke Heute?

Hokker Tsjerke soe Trochgean? Tûzenen fan Tsjerken en miljarden minsken Der binne tûzenen fan groepen mei grutte doktrinêre ferskillen dy’t beweare te wêzen diel fan Kristus syn tsjerke. In soad fan harren binne serieus prate oer oekumenysk ienheid. Twa miljard minsken jildt

Posted in Frisian
About CCOG
The Continuing Church of God, which attempts to represent the most faithful remnant of the Philadelphia (Revelation 3:7) portion of the Church of God, bases its beliefs on the Holy Bible. Read CCOG's statement of beliefs for more information.
Categories