It mystearje fan Gods Plan

Ynhâld
1. Gods plan is in mystearje foar de measte
2. Wêrom de skepping? Wêrom minsken? Wêrom Satan? Wat is wierheid?
Wat binne de mystearjes fan rêst en sûnde?
3. Wat leare de religys fan ‘e wrâld?
4. Wêrom lit God lijen ta?
5. Wêrom hat God jo makke?
6. Der is in Long Betingsten Plan
7. Ofslutende opmerkings
Mear ynformaasje

 

It mystearje fan Gods Plan