3 चोिेंट्स 1. डोएस हुमतनि हव ठ सोलुशन? 2. व्हि गोस्पेल दीद येशु प्रेअच? 3. वास ठ तकन्दोम ओफ गोद क्नोवं इन द ओल्ड िेस्तामेंट? 4. दीद ठ अपोस्तले िेअच द गोस्पेल ओफ द तकन्दोम? 5. सौचेस ओउन्तिदे द न्यु …

सुसमाचार श्वरको राज्य परमे को Read more »