It Evangeelje fan it Keninkryk fan God

Does minske hawwe de oplossings?

De wrâld faces in soad problemen.

In soad minsken binne honger. In soad minsken binne ûnderdrukten. In protte minsken face earmoede. In protte folken binne yn serieuze skulden. Bern, wêrûnder ûnberne bern, face misbrûk.Drug-resistant syktes oangeane protte dokters. Grutte yndustriële stêden hawwe lucht te fersmoarge te wêzen sûn. Ferskate politisy driigje oarloch. Terroristyske oanfallen bliuwe bart.

It Evangeelje fan it Keninkryk fan God