Blog Archives

Бүгд нүгэл үйлдсэнээр Бурханы алдарт хүрдэггүй

3 ЗҮРХЭНДЭЭ 1. Христийн загалмай дээрх үхлээр? 2. Илэрхийлсэн зам биднийг мөнх хөтөлж чадна? 3. Нараас биш харин Бурханы бэлэг бөгөөд үйлсээр биш? 4. Тиймээс хэн ч өөрөөрөө хүлээн сайрхахгүй? 5. Бурханы уучлалыг авмаар байгаа бол дараах залбирлыг хэлээрэй 6.

Posted in Buryat
About CCOG
The Continuing Church of God, which attempts to represent the most faithful remnant of the Philadelphia (Revelation 3:7) portion of the Church of God, bases its beliefs on the Holy Bible. Read CCOG's statement of beliefs for more information.
Categories