Бүгд нүгэл үйлдсэнээр Бурханы алдарт хүрдэггүй

3
ЗҮРХЭНДЭЭ
1. Христийн загалмай дээрх үхлээр?
2. Илэрхийлсэн зам биднийг мөнх хөтөлж чадна?
3. Нараас биш харин Бурханы бэлэг бөгөөд
үйлсээр биш?
4. Тиймээс хэн ч өөрөөрөө хүлээн сайрхахгүй?
5. Бурханы уучлалыг авмаар байгаа бол дараах
залбирлыг хэлээрэй
6. Энэ залбирлыг хэлсэнээр ч юм уу эсвэл өөр
ямар нэгэн залбирал уншсанаар…
7. Талархах энгийн залбирал
Таны эсрэг гэм нүглийг

 

Бүгд нүгэл үйлдсэнээр Бурханы
алдарт хүрдэггүй