Mocht Jo observearre Gods hillige dagen of femonic feestdagen?

Hillige dagen vs. populêre fakânsjes

Fan de tal groepen dy’t belide it kristendom, hast allegear observearjen guon feestdagen of Holy Days.

Mochten jo observe Gods Hillige Days of demoanyske feestdagen?

It liket as in maklike fraach mei in maklike antwurd. En foar dy ree om leauwe de Bibel, ynstee fan ferskate drokte, it is.

Mocht Jo observearre Gods hillige dagen of femonic feestdagen?