Wêr is de wier kristlike Tsjerke Heute?

Hokker Tsjerke soe Trochgean?

Tûzenen fan Tsjerken en miljarden minsken

Der binne tûzenen fan groepen mei grutte doktrinêre ferskillen dy’t beweare te wêzen diel fan Kristus syn tsjerke. In soad fan harren binne serieus prate oer oekumenysk ienheid. Twa miljard minsken jildt as diel fan dy tsjerken. Is in massale tsjerke de wiere kristlike tsjerke?

Wêr is de wier kristlike Tsjerke Heute?