Blog Archives

Karapat Dapat sa Paningin ng Diyos

3 BUGTONG 1. Bayaran ang kaparusahang nararapat para sa? 2. Para sa atin noong mga makasalanan pa tayo? 3. Apagkat kung sasampalataya tayo sa kanya at magtitiwala? 4. Anlibutan kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak? 5. Ipahahayag mo

Posted in Cornish
About CCOG
The Continuing Church of God, which attempts to represent the most faithful remnant of the Philadelphia (Revelation 3:7) portion of the Church of God, bases its beliefs on the Holy Bible. Read CCOG's statement of beliefs for more information.