पुरानो करारमा केव यस्ता दशाांशको माग गररएको छ एउटा लेिी रुको लावग मवददर र चाड रुका लावग र एउटा गरीबको जमीनको लावग? (Kharia-Bengali) Gospel of the Kingdom of God