Бөгөөд үүнийхээ болох шийтгэлийг ёстой байлаа

3
ДАМЖУУЛАН
1. Есүс үхсэн гэдэгт итгэж байгаагаа илэрхийлэх?
2. Бурхан ертөнцийг үнэхээр хайрласан цорын
ганц?
3. Ингэснээр Хүүд итгэгч хэн ч мөхөхгүй харин
мөнх амьтай болох?
4. Хүүгээ ертөнцийг яллахын тулд биш харин?
5. Та мөн Бурханаас ирэх уучлалыг мөнгөөр ч
худалдан авч чадахгүйБурханы энэрэл
6. Хэрэв та Есүс Христийг өөрийн Аврагчаар хүлээн
зөвшөөрч урханы уучлалыг…
7. Би нүглээсээ эргэнТанаас ирэх
Та энд бичигдсэн зүйлсийг

 

Бөгөөд үүнийхээ болох
шийтгэлийг ёстой байлаа