Blog Archives

Бөгөөд үүнийхээ болох шийтгэлийг ёстой байлаа

3 ДАМЖУУЛАН 1. Есүс үхсэн гэдэгт итгэж байгаагаа илэрхийлэх? 2. Бурхан ертөнцийг үнэхээр хайрласан цорын ганц? 3. Ингэснээр Хүүд итгэгч хэн ч мөхөхгүй харин мөнх амьтай болох? 4. Хүүгээ ертөнцийг яллахын тулд биш харин? 5. Та мөн Бурханаас ирэх уучлалыг

Posted in Aleut
About CCOG
The Continuing Church of God, which attempts to represent the most faithful remnant of the Philadelphia (Revelation 3:7) portion of the Church of God, bases its beliefs on the Holy Bible. Read CCOG's statement of beliefs for more information.
Categories