Karapat Dapat sa Paningin ng Diyos

3
BUGTONG
1. Bayaran ang kaparusahang nararapat para sa?
2. Para sa atin noong mga makasalanan pa tayo?
3. Apagkat kung sasampalataya tayo sa kanya at
magtitiwala?
4. Anlibutan kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong
na anak?
5. Ipahahayag mo sa iyong mga labi na si Hesus ay
manalig ka ng buong puso na siya’y muling
6. Sa kanyang ginawa sa krus ang tunay na daan
patungo sa buhay na walang…
7. Kung gusto mong tanggapin
Panalanging ito ang makapagliligtas

 

Karapat Dapat sa Paningin
ng Diyos