Gott säin Sou Geleiwten an Jong Geopfert

3
UNHUELE
1. Ugeholl duerch ee vun eisen reds tikelen?
2. Sécher verdéngt verginn ze kréien?
3. Barmhäerzegkeet an Gnode engëm eppes net
méi virzehalen?
4. Mir alleguer Verzeiung vu Gott brauchen hunn
gesënnt?
5. Sënn op der welt deen nëmmen dat richtegt
mëscht an nimools sënnt
6. Behaapten mir wieren ouni Sënnen dann
verschléissen mir eis an d´Wourecht…
7. Geriicht an weist op eng Rebe lliou
Onbedéngt Verzeiung

 

Gott säin Sou Geleiwten an Jong
Geopfert

Posted in Gagauz
About CCOG
The Continuing Church of God, which attempts to represent the most faithful remnant of the Philadelphia (Revelation 3:7) portion of the Church of God, bases its beliefs on the Holy Bible. Read CCOG's statement of beliefs for more information.