Keenya waantota Waaqayyoon hin gammachiisne

Addabbiin nuuf ta’u kan!

Keenya hundinuu guutummaatti Waaqayyo isa bara baraa irratti waan ta’eef

badiisini bara baraa qofaan ni ga’a nama cubbuu hojjetu du’a kennaan?

(Manx) Gospel of the Kingdom of God

Posted in Manx
About CCOG
The Continuing Church of God, which attempts to represent the most faithful remnant of the Philadelphia (Revelation 3:7) portion of the Church of God, bases its beliefs on the Holy Bible. Read CCOG's statement of beliefs for more information.
Categories