विषय नै दशाांश ददने कुरा दशाांश चाह िँ वियो जसमा उवन रुको!

पुरानो करारमा केव यस्ता दशाांशको माग गररएको छ एउटा लेिी रुको लावग मवददर र चाड रुका लावग र एउटा गरीबको जमीनको लावग?

(Kharia-Bengali) Gospel of the Kingdom of God