Библијата се кажува дека сите ние имаме потреба

Измамуваме сами себе!

Точно затоа ние имаме неверојатно голема потреба од Божјото

опростувањеко не добиеме опростување ќе треба да ја поминеме?

(Ossetian) Gospel of the Kingdom of God