انجلی پادشاهی خدا

این†راه†حل†است°

آیا†متوجه†هستید†که†عیسی†گفت∫†پایان†نمی†تواند†تا†زمانی†که†پادشاهی†خدا†به†جهان

به†عنوان†یک†شاهد†موعظه؟

(Dari) Gospel of the Kingdom of God