Талаар хэлсэн боловч чуулганы

 Бөд түийг Үхгсд! 

Xаалга дийлэхгүй гэсэн үгнээс ойлгож болно үнийг аул баталгаажуулж чуулганы суурь нь сүс рист гэсэн байна? 

(Abkhaz) Gospel of the Kingdom of God