Профессорони аввалини фикр мекарданд Махсусан тасдиқ кард!

Cичсэн зүйл нь үнэндээ Бурханыг байсан гэж хэлж байгаа гэсэн утгатай

ичээсийн хам сэдвээс нь харах юм бол онгод оруулсан гэсэн үгн?

(Erzya) Gospel of the Kingdom of God