Профессорони аввалини фикр мекарданд

Cичсэн зүйл нь үнэндээ Бурханыг байсан гэж хэлж байгаа гэсэн утгатай ичээсийн хам сэдвээс нь харах юм бол онгод оруулсан гэсэн үгн?

(Moksha) Gospel of the Kingdom of God